ส.ว.สมชาย ติดแฮชแท็ก #ประเทศไทยต้องชนะ

นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก โดยมีรายละเอียดดังนี้

#ประเทศไทยต้องชนะครับ

กมธสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภคฯวุฒิสภา เชิญหน่วยงานแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ขาดแคลน

วันจันทร์ที่๒๓มีนาคม๒๕๖๓ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ เลขาธิการแพทยสภา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนองค์การเภสัชกรรม
ผู้แทนเลขาธิการสคบ สตช กรมการค้าภายใน กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต มาร่วมประชุมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์และเจลขาดแคลน รวมถึงการจับกุมดำเนินคดีกับผู้ขายสินค้าเกินราคาและกักตุนหน้ากากอนามัย ซึ่งได้มีข้อหารือและเป็นที่น่าพอใจในหลายเรื่องครับอาทิ
๑)ประเด็นขาดแคลนหน้ากากอนามัย ขณะนี้มีการจัดสรรหน้ากากอนามัยให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ วันละ ๑.๒ล้านชิ้น แล้วดังนี้

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๕๐๐,๐๐๐ ชิ้น
โรงพยาบาลนอกสังกัด ๙๐,๐๐๐ ชิ้น
โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย ๑๓๐,๐๐๐ ชิ้น
โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกเอกชน ๒๐๐,๐๐๐ ชิ้น
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๘๐,๐๐๐ ชิ้น
และกระจายให้กลุ่มเสี่ยงที่ถูกกักตัว จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ชิ้น

กมธ.ได้รับทราบว่ายังมีปัญหาโรงพยาบาลในระดับเล็กบางจังหวัดคลีนิคและร้านขายยายังได้รับจัดสรรไม่ทั่วถึงทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องรับที่จะแก้ไขปัญหาโดยเร็วต่อไป

๒) ปัญหาจากโรงงานผลิตในประเทศ11แห่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตเพื่อส่งออก มักติดสัญญาการผลิตและส่งออกเฉพาะไม่สามารถนำมาขายให้กับคนไทยได้และที่ผ่านมาโรงพยาบาลรัฐสั่งซื้อหน้ากากอนามัยจากจีนผ่านดีลเลอร์เพราะราคาถูกกว่า แต่เมื่อเกิดโรคระบาดในจีน. จึงเกิดขาดแคลน

กมธ.ได้รับทราบว่ามีการแก้ปัญหาให้ผู้ผลิตทั้ง11โรงงานเร่งกลับมาผลิตให้กับรพไทยในราคาควบคุมแล้ว แต่ยังติดปัญหาตามมาคือเรื่องไส้กรองที่ประเทศไทยต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหมด กำลังจะขาดแคลนเช่นกัน

๓) ปัญหาขาดแคลนหน้ากาก N 95 และชุด PPE ที่ประเทศไทยไม่สามารถผลิตเองได้ ต้องนำเข้าจากเวียดนามใต้แบรนด์บริษัทสหรัฐอเมริกา แต่จากแนวโน้ม ที่สหรัฐมีการแพร่ระบาดรุนแรงขึ้น อาจเกิดขาดแคลนหน้ากาก N 95 และชุด PPE ได้ ทำให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงการติดเชื้อ

คณะกมธเห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งประสานแก้ไขกับกรมการค้าภายใน นำเข้าโดยเร็วให้เพียงพอ และกรมศุลกากรจะพิจารณางดและลดการเก็บภาษีในสินค้าที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔) การขายสินค้าหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์เกินราคา ไม่ได้มาตรฐาน ผ่านทางออนไลน์ เช่น ลาซาด้า และช้อปปี้ การขายหน้ากากเกินราคาควบคุมรวมถึงอุปกรณ์สำหรับใช้ผลิตหน้าผ้า เช่น ยางยืดม้วนละ ๖๕ บาท ขึ้นราคาเป็น๖๕๐บาทนั้น

สคบ. กรมการค้าภายใน ตำรวจปคบ รับจะไปติดตามยับกุมดำเนินคดีและประสานแจ้งเตือนต่อไป

๕)ปัญหาการขาดแคลนแอลกอฮอลล์ในรพและเพื่อผลิตเจล มีราคาสูง มีการปลอมปนและความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ นั้น

กรมสรรพสามิตแจ้งว่ามีนโยบายให้นำแอลกอฮอล์เข้าสู่ตลาดให้มากที่สุด โดยให้โรงงานเอทานอล ๒๖ แห่ง เร่งนำแอลกอฮอล์เข้าสู่ตลลาดได้ ซึ่งจะทำให้ราคาแอลกอฮอล์และเจลพอเพียงและราคาถูก

กมธเห็นควรให้กรมศุลกากรยกเว้นอากรนำเข้าหน้าอนามัยและวัสดุในการผลิตหน้ากากอนามัยทุกประเภท รวมถึงการงดเก็บหรือลดภาษีอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ด้วย

กมธ.ยังข้อเสนอแนะอื่นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑. เห็นควรให้รัฐบาลรวมการจัดตั้งศูนย์ COVID – 19 เพียงศูนย์เดียว
(ลักษณะเดียวกันกับศูนย์บัญชาการกรณีถ้ำหลวง)
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ลดความสับสนและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการบูรณาการข้อมูล เพื่อสื่อสารกับประชาชนที่ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ก่อนการแถลงข่าวในแต่ละวันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดประชุมเพื่อซักซ้อมข้อมูลให้ถูกต้องก่อน

๒. ต้องเร่งรณรงค์กันอย่างจริงจัง ให้ประชาชนรับทราบว่า คนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถใช้หน้ากากชนิดผ้าได้ ส่วนหน้ากากอนามัยแบบ Surgical Mask หรือหน้ากาอนามัยทางการแพทย์นั้น. ต้องสงวนไว้เตรียมให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์และบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ง่ายก่อน

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะออกสื่อหรือบุคคลที่มีอิทธิพลทางสื่อโซเซียล (Influencer) ต้องเป็นต้นแบบให้ประชาชนเห็นด้วย

๓. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับประชาชนจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ/รูปแบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่ให้ประชาชนเข้าใจง่าย
ภาครัฐต้องเร่งจัดทำชุดความรู้อย่างเป็นทางการเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบคลิปวิดีโอ. เพื่อให้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง
โดยควรระบุหน่วยงานที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ชัดเจน ลงวันที่ เวลาในวันดังกล่าว
มีคำบรรยายใต้ภาพ และหรือใช้ล่ามภาษามือ ด้วย เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มคนในสังคมได้รับรู้โดยทั่วกัน เช่น

  • ความรู้พื้นฐานของ COVID – 19
  • ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของหน้ากากอนามัยในแต่ละประเภท
  • การรณรงค์ให้ประชาชนใช้หน้ากากผ้าและสอนวิธีการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ถูกต้อง

๔.ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้กระทำผิดขายสินค้าเกินราคา ไม่ได้มาตรฐาน
หรือลักลอบส่งออกสินค้าควบคุม ในส่วนของเจ้าหน้าที่จะต้องออกตรวจตราสถานที่ที่มีการจำหน่ายหน้ากากอนามัยและวัสดุที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อควบคุมไม่ให้เกินราคา นอกจากนี้ หากจำเป็นต้องออกประกาศหรือมาตรการใด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหารือและบูรณาการกันจนได้ข้อสรุปที่มีข้อมูลทุกมิติ รอบด้าน ไม่ใช่การออกมาตรการเพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งแต่ไปกระทบกับอีกปัญหาหนึ่ง เป็นต้น

๕.การติดตามความคืบหน้าในคดีนายบอย ที่โปรโมทขายหน้ากาก 200ล้านชิ้นนั้น พบว่ามีความเกี่ยวโยงกับแกนนำพรรคการเมืองหนึ่ง และตรวจค้นจับหน้ากากอนามัย จำนวน ๗๕,๐๐๐ ชิ้น แต่คดีไม่คืบหน้าและยังไม่มีการลงโทษในคดีอาญา

ในทางกลับกันมาจับแม่ค้ารายย่อยตามท้องถนน ศาลได้ตัดสินจำคุกจำเลยแบบรวดเร็ว. ทำให้ชาวบ้านอาจไม่เชื่อใจในกระบวนการยุติธรรมได้

กมธเห็นว่า สตชจะต้องเร่งรัดสืบสวนคดีให้ยุติและส่งศาลโดยเร็ว สตช. สคบ.และกรมการค้าภายใน ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับ ผู้กระทำผิดขายสินค้าที่ขายเกินราคา สินค้าไม่ได้มาตรฐาน หรือลักลอบส่งออกสินค้าควบคุมอย่างเต็มที่ด้วย