องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน : โกงในช่วง COVID19 คือโกงชีวิตคนทั้งชาติ จับให้ได้จับให้เร็ว ลงโทษให้สาสม

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ออกแถลงการณ์เรื่อง “แถลงการณ์เรื่อง การใช้งบ 1.97 ล้านล้านบาท เพื่อแก้วิกฤติโควิด – 19” โดยมีเนื้อหารายละเอียดดังนี้

อย่าให้เป็นวิกฤติซ้อนวิกฤติ

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายใช้งบประมาณ 1.97 ล้านล้านบาท เพื่อกอบกู้วิกฤติเศรษฐกิจและชีวิต ความเป็นอยู่ที่ลำบากอย่างแสนสาหัสของคนไทยในทุกระดับที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด – 19 อย่างเร่งด่วนนั้น องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอสนับสนุนและชื่นชมรัฐบาลในการทุ่มเททรัพยากรเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที และเป็นระบบ

อย่างไรก็ตาม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เห็นว่า งบประมาณจำนวนมหาศาลนี้ ไม่ว่าจะมาจากงบประมาณแผ่นดินหรือการกู้ยืม ก็เป็นเงินที่มาจากภาษีหรือเป็นภาระหนี้ที่ต้องจ่ายคืนด้วยภาษีของประชาชนทั้งสิ้น ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชนว่า เงินทุกบาททุกสตางค์จะถูกใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเต็มที่ และถึงเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ไม่รั่วไหลตกหล่นสูญหายไปกับการคดโกง
.
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จึงขอเรียกร้องรัฐบาลให้กำหนดแนวทางการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูล การใช้เงินต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส มีการกำกับดูแลและกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลที่เหมาะสม และถือเป็นสัญญาประชาคมว่าหากมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้น ทุกกรณีจะต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดรุนแรง

เพื่อประโยชน์ของประชาชนคนไทยผู้เดือดร้อนทุกคน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ พร้อมจะร่วมมือ กับสังคมทุกภาคส่วน ทั้งรัฐบาล รัฐสภา องค์กรอิสระ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม นักวิชาการ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมกันติดตาม เสนอแนะ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินครั้งใหญ่ ที่สุดเท่าที่เคยมีมาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ให้กลายเป็นวิกฤติซ้อนวิกฤติที่จะตอกย้ำความล่มสลาย แต่ให้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้คนไทยทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสในการกอบกู้สร้างตนอีกครั้งหนึ่งอย่างแท้จริง

#โกงในช่วงCOVID19คือโกงชีวิตคนทั้งชาติจับให้ได้จับให้เร็วลงโทษให้สาสม