ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศวุฒิสภา แต่งตั้ง ‘พลเอกปรีชา จันทร์โอชา’ เป็นกมธ.การท่องเที่ยว

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตําแหน่งที่ว่าง ลงในเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 16 เม.ย.2563 โดยมีเนื้อหาดังนี้

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง พลเอกปรีชา จันทร์โอชา เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ การท่องเที่ยว แทนตําแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓

Loading...

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศวุฒิสภา แต่งตั้ง 'พลเอกปรีชา จันทร์โอชา' เป็นกมธ.การท่องเที่ยว 1