โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้แก่จนท.ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 7,582 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ลงในเว็บไซต์เมื่อ 27 เม.ย.2563 ความว่า

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนสิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน และการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืนพ.ศ. ๒๕๑๑ จํานวน ๗,๕๘๒ รายต้ังแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้

ประกาศณวันที่ ๒ มีนาคมพ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี

อ่านรายละเอียด ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน

โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้แก่จนท.ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 7,582 ราย 1