ครม.ไฟเขียว ‘วธ.’ ชงแก้กฎหมายให้ถอดถอน ‘ศิลปินแห่งชาติ’ ได้ หากมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบ ร่าง กฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ…. ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เสนอ สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(กวช.) เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและระเบียบเพื่อให้มีการถอดถอนศิลปินแห่งชาติ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม และบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ที่มีความประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสม ไม่เป็นตัวอย่างอันดี โดยได้ส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว ซึ่งได้ให้มีการแก้ไขคุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติ และกำหนดให้มีการยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปินแห่งชาติได้ เมื่อปรากฏว่ามีพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกได้

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์เละวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2555 นั้น เพื่อให้ผู้ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจึงต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ทั้งนี้ จึงให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงฉบับเดิม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ 5 ศิลปินแห่งชาติต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.มีสัญชาติไทย 2.มีชีวิตอยู่ในวันประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ 3.เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะในสาขานั้น 4.เป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะในสาขาที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ 5.เป็นผู้ผดุง ถ่ายทอด เผยแพร่ หรือเป็นต้นแบบศิลปะในสาขาที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ 6.เป็นผู้ทุ่มเท อุทิศตนเพื่องานศิลปะ และมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 7.ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย 8.ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

นอกจากนี้ ให้ยกเลิกความในข้อ 10 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ 10 ในกรณีที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องแล้ว ถ้าเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วน ให้เสนอผลการตรวจสอบรวมทั้งเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ เมื่อได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติแล้ว

หากปรากฏว่า ศิลปินแห่งชาติผู้นั้นมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ คณะกรรมการโดยมติด้วยคะแนนเสียงอย่างน้อย สองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ อาจยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติได้ เมื่อได้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติตามวรรคสองให้งดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ