หวั่นไม่ปลอดภัย ‘ประธานปปช.’ เซ็นระเบียบการใช้เสื้อเกราะป้องกันกระสุน สะเก็ดระเบิด และรถยนต์หุ้มเกราะ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยเสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิดและรถยนต์หุ้มเกราะป้องกันกระสุนพ.ศ. ๒๕๖๓ ลงใน เว็บไซต์ เมื่อ 30 มิ.ย.2563 ระบุว่า

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำกับดูแล การมี การใช้และการเก็บรักษาเสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิดและรถยนต์หุ้มเกราะป้องกันกระสุนเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อใช้คุ้มครองป้องกันสถานการณ์ใดที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิดความไม่สงบสุขทำลาย หรือทำความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ ให้กลับสู่สภาวะปกติเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้งานและการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์พ.ศ. ๒๕๓๐ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดทั้งหมด

หวั่นไม่ปลอดภัย 'ประธานปปช.' เซ็นระเบียบการใช้เสื้อเกราะป้องกันกระสุน สะเก็ดระเบิด และรถยนต์หุ้มเกราะ 1