ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งศาลฯให้ ‘อดีตรมต.ชื่อดัง’ เป็นคนไร้ความสามารถ

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ศาลมีคําสั่งว่า นายอดิศัย โพธารามิก เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางพิชนี โพธารามิก ลงในเว็บไซต์ เมื่อ 2 ก.ค. 63

ด้วย นางพิชนี โพธารามิก ผู้ร้อง ยื่นคําร้องว่า นายอดิศัย โพธารามิก ซึ่งมีอาการป่วย บกพร่องทางสมอง ความจําเสื่อม เดินไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีลักษณะของคนไร้ความสามารถ จึงขอให้ศาลมีคําสั่งให้ นายอดิศัย โพธารามิก เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง

ศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า อาการของ นายอดิศัย โพธารามิก ดังกล่าวเข้าลักษณะบุคคลวิกลจริต ทั้งปรากฏว่าผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย และในการยื่นคําร้องนี้ นายพิชญ์ โพธารามิก และนางวิรงรอง กุลละวณิชย์ (โพธารามิก) บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายอดิศัย ได้ให้ความยินยอมแล้ว เมื่อผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย และดูแลพยาบาลนายอดิศัยมาโดยตลอด ย่อมสามารถรักษาผลประโยชน์ ของนายอดิศัยได้ จึงสมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล

จึงมีคําสั่งว่า นายอดิศัย โพธารามิก เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางพิชนี โพธารามิก ผู้ร้อง

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ฐิติมา เจริญศรีทอง ผู้พิพากษา

สำหรับประวัติด้านการเมืองของนายอดิศัย ข้อมูลในวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ระบุดังนี้

08 พ.ย.2546 – 02 ส.ค.2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร)

17 ก.พ.2544 – 08 พ.ย.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร)

14 มิ.ย. 2543 – 21พ.ย 2543 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ( นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย)

พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2520 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม(คุณหญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ)

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งศาลฯให้ 'อดีตรมต.ชื่อดัง' เป็นคนไร้ความสามารถ 1