มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 3 ราย 1
เรื่องเด่น

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 3 ราย

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ลงในเว็บไซต์เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้ดำร […]

ประกาศแล้ว พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ 2
ไฮไลท์

ประกาศแล้ว พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2563 ลงใน เว็บไซต์ เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2563 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว […]

มหาดไทยประกาศบุคคลสละสัญชาติไทยจำนวน 19 ราย 3
เรื่องเด่น

มหาดไทยประกาศบุคคลสละสัญชาติไทยจำนวน 19 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเสียสัญชาติไทย เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2563 โดยระบุว่า ด้วยบุคคลผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและสัญชาติอื่น หรือผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติได้ […]

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษจำนวน 4 ราย 4
เรื่องเด่น

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษจำนวน 4 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระห […]

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 9,576 ราย 5
ไฮไลท์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 9,576 ราย

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ประจําปีง […]

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศบุคคลขอสละสัญชาติไทยจำนวน 47 ราย 6
ทั่วไทย

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศบุคคลขอสละสัญชาติไทยจำนวน 47 ราย

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การเสียสัญชาติไทย ด้วยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยได้สมรสกับคนต่างด้าวและมีกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของประเทศนั้น ๆ ยอมรับให้เข้าถื […]

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 945 ราย 7
ไฮไลท์

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 945 ราย

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 945 ราย ดังนี้ อ่านรายล […]

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆจำนวน 65 ราย 8
เรื่องเด่น

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆจำนวน 65 ราย

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ ลงในเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2563 ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดำรงตำแหน […]

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ จำนวน 133 ราย 9
ไฮไลท์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ จำนวน 133 ราย

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2563 เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส ให้ดำรงตำแหน่งในศาล […]

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษจำนวน 499 ราย 10
เรื่องเด่น

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษจำนวน 499 ราย

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ […]

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษจำนวน 17 ราย 11
ไฮไลท์

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษจำนวน 17 ราย

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก […]

โปรดเกล้าฯให้นายทหารสัญญาบัตรออกจากยศทหาร 12
ไฮไลท์

โปรดเกล้าฯให้นายทหารสัญญาบัตรออกจากยศทหาร

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรออกจากยศทหาร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรออกจากยศทหาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรร […]

พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 40 นาย 13
ไฮไลท์

พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 40 นาย

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรด […]

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 16 ราย 14
เรื่องเด่น

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 16 ราย

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามที่ได้มีพระราชโองการโปร […]

ราชกิจจาฯเผยแพร่คำพิพากษา จำคุก 'ทักษิณ' 2 ปี คดีหวยบนดิน 15
ไฮไลท์

ราชกิจจาฯเผยแพร่คำพิพากษา จำคุก ‘ทักษิณ’ 2 ปี คดีหวยบนดิน

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงา […]