ราเมศ-โฆษกปชป. จี้ถามมุ่งแก้รัฐธรรมนูญหมวด 1-2 เพื่ออะไร

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าว เมื่อ 13 ก.ย.2563 ถึงกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ขณะนี้ทุกพรรคการเมืองเห็นตรงกันในหลายประเด็นที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น และที่ได้ยื่นญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มีทั้งร่างของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน เมื่อเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภา ต้องจับตาดูว่าในส่วนสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จะมีท่าทีต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากน้อยขนาดไหน เพราะมาตรา 256 ปัจจุบัน ในวาระ 1 นั้น การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้วิธีเรียกชื่อ และลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของทั้ง 2 สภา ซึ่งในจํานวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือ ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาจำนวนถึง 84 คน หากสมาชิกวุฒิสภามีไม่ถึงจำนวนดังกล่าวก็ต้องถือว่าร่างแก้ไขตกไป ดังนั้นก่อนจะมีการประชุมเชื่อว่าจะมีการนัดประชุม 3 ฝ่าย ทั้งฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน ฝ่ายสมาชิกวุฒิสภา เพื่อหาจุดร่วมกันว่าจะเห็นไปในทิศทางใด

นายราเมศ กล่าวว่า ในส่วนของพรรค ปชป. มีความชัดเจนในเรื่องการสนับสนุนให้มีการแก้มาตรา 256 และให้มีการตั้ง ส.ส.ร. เพื่อไปจัดทำร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยมีหลักการชัดว่าการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 พระมหากษัตริย์ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะกระทำมิได้ ส่วนที่มีบางพรรคและบางคนที่พยายามให้มีการแก้ ดูแล้วจะไม่มีเหตุผลมารองรับ เพราะทั้ง 2 หมวด มี 24 มาตรา ไม่ได้มีมาตราใด ไม่มีถ้อยคำใดที่มีผลกระทบต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

“โดยเฉพาะนายปิยบุตร แสงกนกกุล ที่เป็นคนที่มีความพยายามที่จะแก้หมวด 1 และ หมวด 2 อยากถามกลับเช่นกันว่าทำเพื่ออะไร เรื่องนี้เป็นการต่อสู้ทางแนวคิด หากมีส่วนไหนที่ไม่ตรงกันก็ต้องดูกันด้วยเหตุด้วยผลแห่งความถูกต้อง จึงจะเป็นคำตอบในทุกสิ่ง” นายราเมศ กล่าว