โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ‘ท่านใหม่’ เป็นนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายทหารพิเศษ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารพิเศษ

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไท ยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ .ศ . ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ แล ะมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ จำนวน ๓ นาย ดังนี้

๑. พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล
๒. พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
๓. พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

วันเดียวกัน พลเอก หม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล หรือ “ท่านใหม่” ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่า#พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง #นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ จำนวน ๓ นาย ประกอบด้วย

๑. พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ๒. พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ๓. พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จักถวายความจงรักภักดีเป็นราชพลีจนกว่าชีวิตหาไม่

จักปกป้องและผดุงพระบรมเดชานุภาพ ในฐานะนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

จักเทิดทูนและปกป้องพระบรมราชจักรีวงศ์ ให้สถิตเสถียรสถาพรชั่วกาลนาน

จักสนองพระเดชพระคุณ ให้สมกับได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'ท่านใหม่' เป็นนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ 1