ประเทศไทยมี ‘ศาสตราจารย์’ เพิ่มอีก 50 คน

เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ เมื่อ 20 ม.ค.2564

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ดังนี้

1.รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ โฆษิตานนท์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559

 1. รองศาสตราจารย์เทวัญ จันทร์วิไลศรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2560
 2. รองศาสตราจารย์ศุภศิลป์ สุนทราภา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560
 3. รองศาสตราจารย์ขวัญชนก ยิ้มแต้ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560
 4. รองศาสตราจารย์วีระ หอสกุลไท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
 5. รองศาสตราจารย์พลพันธ์ บุญมาก สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2561
 6. รองศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอกหญิง สุชาดา สุขหร่อง สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
 7. รองศาสตราจารย์ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ สังกัดสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สังกัดสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561
 8. รองศาสตราจารย์สรวิศ ชัยนาม สังกัดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561
 9. รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายอาญา อนุสาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561
 10. รองศาสตราจารย์วันดี กฤษณพันธ์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2558
 11. รองศาสตราจารย์สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560
 12. รองศาสตราจารย์งามแข เรืองวรเวทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจักษุวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561
 13. รองศาสตราจารย์สุนทร คำยอง สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559
 14. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
 15. รองศาสตราจารย์พัฒนา เหล่าไพบูลย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
 16. รองศาสตราจารย์สาธิต แซ่จึง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561
 17. รองศาสตราจารย์ธวัช ช่างผัส สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขา วิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณ ะ วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
 18. รองศาสตราจารย์ธเนศ เสถียรนาม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและขนส่ง สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561
 19. รองศาสตราจารย์ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2561
 20. รองศาสตราจารย์พรพิมล เรียนถาวร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561
 21. รองศาสตราจารย์จรูญ รุ่งอมรรัตน์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
 22. รองศาสตราจารย์วรงค์ ปวราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
 23. รองศาสตราจารย์จิตรลดา อารีย์สันติชัย สังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
 24. รองศาสตราจารย์ชวลิต เลิศบุษยานุกูล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
 25. รองศาสตราจารย์พัดชา อุทิศวรรณกุล สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานฤมิตศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561
 26. รองศาสตราจารย์ปริญญา การดำริห์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561
 27. รองศาสตราจารย์นพิดา หิญชีระนันทน์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561
 28. รองศาสตราจารย์จินตวีร์ คล้ายสังข์ สังกัดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาครุศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561
 29. รองศาสตราจารย์พินัย ณ นคร สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายเอกชน สังกัดคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561
 30. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ สามัคคีธรรม สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562
 31. รองศาสตราจารย์สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556
 32. รองศาสตราจารย์เบญจมาศ พระธานี สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557
 33. รองศาสตราจารย์ศรีณัฐ ไทรชมภู สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมวิทยา สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559
 34. รองศาสตราจารย์รัศมี ชูทรงเดช สังกัดคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโบราณคดี สังกัดคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560
 35. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ วันทะนะ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2560
 36. รองศาสตราจารย์อัมพร แจ่มสุวรรณ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิติเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560
 37. รองศาสตราจารย์ณชล ไชยรัตนะ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561
 38. รองศาสตราจารย์กมล เผ่าสวัสดิ์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561
 39. รองศาสตราจารย์ขำคม พรประสิทธิ์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561
 40. รองศาสตราจารย์อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ สังกัดคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจิตวิทยา สังกัดคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
 41. รองศาสตราจารย์บัญชา พูลโภคา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
 42. รองศาสตราจารย์รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
 43. รองศาสตราจารย์สุภัทรพร เทพมงคล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561
 44. รองศาสตราจารย์พรรณทิพา ศักดิ์ทอง สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
 45. รองศาสตราจารย์ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561
 46. รองศาสตราจารย์วัชริน สินธวานนท์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2562
 47. รองศาสตราจารย์สุรพล ราษฎร์นุ้ย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
 48. รองศาสตราจารย์สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562
 49. รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2562