กระทรวงกลาโหม โดย ‘บิ๊กตู่’ ออกประกาศรับบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงกลาโหมเรื่อง การรับบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ประกาศดังกล่าวระบุว่า ด้วยกระทรวงกลาโหมประสงค์จะรับบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา)เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการในการป้องกันและรักษาความมั่นคงหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศซึ่งเป็นการเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทหารประจำการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหารพ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2551 จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง การรับบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และออกประกาศกำหนดให้กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบกกองทัพเรือ และกองทัพอากาศ รับบุคคลซึ่งเป็นกำลังสำรองประเภทหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่มีการบรรจุในบัญชีบรรจุกำลังตามกฎหมายว่าด้วยกำลังพลสำรองและทหารที่ปลดจากกองประจำการโดยรับราชการในกองประจำการจนครบกำหนด หรือทหารกองเกินซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารและได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว

กระทรวงกลาโหม โดย 'บิ๊กตู่' ออกประกาศรับบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 1