โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ‘พล.อ.ธรรมนูญ วิถี’ เป็นข้าราชการในพระองค์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาท มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการทหาร เป็นข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายทหาร

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พ.ศ.2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารดารงตาแหน่ง ดังนี้

พลเอก ธรรมนูญ วิถี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (อัตรา พลเอก) มารับราชการ เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารในตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พุทธศักราช 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอกธรรมนูญ จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 33 เตรียมทหารรุ่น 22 รุ่นเดียวกับ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พลเอกสันติพงศ์ ธรรมปิยะ ว่าที่เสนาธิการทหารบก

สำหรับเส้นทางรับราชการ เคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ , ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9,แม่ทัพภาคที่ 1 และ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นนายทหารที่มีบทบาทในงานด้านมวลชน และได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ดูงานกิจการพิเศษในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง 5 เสือ ทบ.

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'พล.อ.ธรรมนูญ วิถี' เป็นข้าราชการในพระองค์ 1