ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 10 ก.ย. เลือกตั้งสส.ระยอง เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขตเลือกตั้งที่ ๓ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ ๓ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ ๘๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศ ดังนี้

๑. กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกาถึงเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา เป็นวันเลือกตั้ง

๒. ก าหนดให้วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ
ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 10 ก.ย. เลือกตั้งสส.ระยอง เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง 1