โปรดเกล้าฯ ถอดถอนตุลาการศาลทหารสูงสุด 63 ราย และตั้ง 66 นายทหารสัญญาบัตรดำรงตำแหน่งแทน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษษ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุดจำนวน ๖๓ ราย ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น เนื่องจากมีตุลาการศาลทหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะเหตุเกษียณอายุราชการ และปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่น ซึ่งคณะกรรมการตุลาการทหารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งแทนและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนและแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนตุลาการศาลทหารสูงสุดจำนวน ๖๓ ราย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ อ่านรายละเอียดทั้งหมด