โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร 13 ราย พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

22 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศนายทหารสัญญาบัตร จ านวน ๑๓ ราย ออกจากยศทหาร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช ๒๔๗๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๒ และข้อ ๔ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง ๑๓ ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตราตามข้อ๖ และข้อ๗ (๒) และ (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย

๑. พันเอก พิสิษฐ์ หรือกฤตนัย หรือธีรวุฒิ หรือภัทระ อมรวิสัยสรเดช ออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิต ในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ และพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คดีถึงที่สุด เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่๒ ประเภทที่๒

สังกัดกองทัพบก

๒. พันโท กัมพล หรือนพดล เกตุดา ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

๓. พันโท วาทิน ปรุงชัยภูมิ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

๔. พันตรีสมชาย เชียงเกตุ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญราชการชายแดน เหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจักรมาลา

๕. ร้อยเอก ดวงจันทร์ นาใจ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่๙ เมษายน ๒๕๕๖เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ในความผิดเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน คดีถึงที่สุด เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

๖. ร้อยเอก ทองเริ่ม แสงนาค ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ฐานฉ้อโกง ปลอมเอกสารราชการ และใช้เอกสารราชการปลอมคดีถึงที่สุด เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจักรมาลา

๗. ร้อยโท กฤตานนท์ หรือสมชาย สุนทรวงค์ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ฐานความผิดต่อเจ้าพนักงานกรรโชกทรัพย์ คดีถึงที่สุด เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก

๘. ร้อยโท ณัฐเศรษฐกิจ ศิระมั่งมูล หรือพงษ์ศิริ บัวขาว ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

๙. ร้อยโท สุกรี อุ่นอ่อน ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจักรมาลา

๑๐. ร้อยโท รุ่งโรจน์ ฤกษ์สังเกตุ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญราชการชายแดน เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

๑๑. ร้อยตรีสุรชัย กลิ้งฝอย ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

สังกัดกองทัพเรือ

๑๒. นาวาโท ภรเดช อำนวยพร ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕เนื่องจากกระท าความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจักรมาลา

สังกัดกองทัพอากาศ

๑๓. นาวาอากาศตรีสรคม มะลิอ่อน ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย และจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกทั้งนี้ นายทหารสัญญาบัตรทั้ง ๑๓ รายดังกล่าว เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี