โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 762 ราย

31 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้นายทหารรับราชการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณดังต่อไปนี้

กระทรวงกลาโหม

๑. พลเอก มโน นุชเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น จเรทหารทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๒. พลเอก ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

๓. พลเอก ธนภัทร ณิยกูล หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

๔. พลเรือเอก สุพพัต ยุทธวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพ รือ เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม อ่านทั้งหมด