‘สนธิรัตน์’ เซ็นตั้ง ‘คณะทำงานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรม’ ดึงภาคประชาชนเข้าร่วมเพียบ!

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ว่า ได้ลงนามประกาศคำสั่งกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรม 39 ตำแหน่ง มีตัวแทนผู้เชี่ยวชาญ ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนภาคประชาชน ซึ่งจะจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการกำหนดโครงสร้างราคาน้ำมันและก๊าซฯ ให้เหมาะสม เป็นธรรม สอดคล้องกับภาวะตลาดน้ำมันของประเทศในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีอำนาจเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณา รวมทั้งรวบรวมหรือชี้แจงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และต้องรายงานผลการดำเนินงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานทราบเป็นระยะต่อไป

“รัฐบาลต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่าง ๆ และเป็นไปตามที่กลุ่มประชาชนได้ขอให้กระทรวงพลังงานพิจารณาทบทวนโครงสร้างราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติให้เป็นธรรม” นายสนธิรัตน์ ระบุ

Loading...

สำหรับ คณะทำงานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรม อาทิ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระรวงพลังงาน เป็นประธาน และมีคณะทำงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง รวมทั้งนายพรายพล คุ้มทรัพย์, นายมนูญ ศิริวรรณ, นายคุรุจิต นาครทรรพ, นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล, นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์, นายเทียนไชย จงพีร์เพียง, หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี, น.ส.รสนา โตสิตระกูล, นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์, น.ส.บุญยืน ศิริธรรม, นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา รวมทั้งภาคประชาชน ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนกลุ่มอุตสหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม และผู้ค้าน้ำมัน เป็นต้น

'สนธิรัตน์' เซ็นตั้ง 'คณะทำงานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรม' ดึงภาคประชาชนเข้าร่วมเพียบ! 2