กกต.ยังไม่ฟัน 151 ‘ธนาธร’ รอคัดสำเนาคำวินิจฉัยศาลรธน.คดีถือหุ้นสื่อ

เมื่อวันที่ 26 พ.ย 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าวเรื่อง “การพิจารณากรณีมีการกล่าวหาว่ากระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง”

โดยระบุว่าตามข่าวสำนักงานคณะกรมการการเลือกตั้งที่ 106/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาขั้นตอนและวิธีการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกรณีศาลรัฐธรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทวีลีค มีเดียจำกัดซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบัญชีรายชื่อ ต่อคณะกรมการการเลือกตั้ง อันเป็นสักษณะต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (3) ทำให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธรฯสิ้นสุดลงตามรัฐธมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) นั้น

Loading...

ขอเรียนว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการการลือกตั้งพิจาณาในการประชุมครั้งที่124/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 แล้ว ที่ประชุม ฯ มีมติมอบหมายให้เลขาธิการณะกรรมการการเลือกตั้งขอคัดสำเนาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และความเห็นส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดในคำวินิจฉัยและความเห็นส่วนตนดังกล่าวด้วยความรอบคอบว่าสมควรจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2561 มาตรา 42(3)และมาตรา 151 หรือบทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ แล้วให้ทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

กกต.ยังไม่ฟัน 151 'ธนาธร' รอคัดสำเนาคำวินิจฉัยศาลรธน.คดีถือหุ้นสื่อ 1