7 พรรคการเมือง ลงสัตยาบันแก้ไขรธน. ให้เป็น ‘รัฐธรรมนูญของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน’

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2562 7 พรรคการเมืองฝ่ายค้านชน จัดงานเสวนา “พรรคการเมืองร่วมใจแก้ไขรัฐธรรมนูญ” นำโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย นายวันมูฮัมหมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ และนายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

นอกจากนี้ หัวหน้าพรรคทั้ง 7 พรรค ยังได้ลงนามร่วมกันในสัตยาบันของพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อร่วมมือกันสร้างรัฐธรรมนูญของประชาชน

โดยสัตยาบัน ระบุว่า ด้วยความตระหนักในปัญหาของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ทั้งในด้านการเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสิทธิเสรีภาพ พรรคร่วมฝ่ายค้านขอให้สัตยาบันร่วมกันว่า เราจะร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกันแก้ไขและร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน โดยยึดมั่นในหลักการระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

พร้อมกันนี้ก็เห็นพ้องและตกลงกันว่าจะร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคม อาทิ ภาควิชาการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ตลอดจนกลุ่มและองค์กรต่างๆ ในการดำเนินการดังกล่าวตามครรลองระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่สะท้อนเจตนารมณ์และตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง.