เรียกคืนเครื่องราชฯอดีตพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณฯ จำนวน 5 ราย

เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งอดีตพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๕ ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๕) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

๑. นายเด่นนริศร์ หรือสมเกียรติ เกตุเอี่ยม ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ถูกลงโทษปลดออก ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ เนื่องจากกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยคำสั่งอันถึงที่สุด เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยตริตาภรณ์ช้างเผือก และตริตาภรณ์มงกุฎไทย

๒. นายจริน ศิริ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถูกลงโทษปลดออก ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ เนื่องจากกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยคำสั่งอันถึงที่สุด เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญจักรพรรดิมาลา

๓. นายไพฑูรย์ ทองสม ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัดวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ถูกลงโทษปลดออก ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เนื่องจากกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยคำสั่งอันถึงที่สุดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

๔. นายนรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ถูกลงโทษปลดออก ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เนื่องจากกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยคำสั่งอันถึงที่สุด เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทยและจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

๕. นางสาวมณฑาทิพย์ หนูเกตุ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ถูกลงโทษปลดออก ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เนื่องจากกระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรง โดยคำสั่งอันถึงที่สุด เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

ทั้งนี้ อดีตพนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ราย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี