‘ป้าทิชา’ สุดทนร่อนหนังสือถึง ‘ชวน’ จี้สภาทบทวนตั้ง ‘ปารีณา’ นั่งกมธ.ปปช.

นางทิชา ณ นคร อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ได้ทำหนังสือ เรื่อง ไม่เห็นด้วยกรณีการแต่งตั้งนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ เป็นกรรมาธิการฯ โดยส่งถึง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

โดยเนื้อหาในหนังสือระบุว่า ข้าพเจ้านางทิชา ณ นคร อายุ 67 ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย เป็นผู้มีสิทธิ์และใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งทุกครั้งที่ประเหศไทยเคยจัดมา ข้าพเจ้าขอแสดงความไม่เห็นด้วยกรณณีตั้งนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ เป็นกรรมาธิการฯ ในคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

เหตุผลของข้าพจ้าคือนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ยังมีคดีความเรื่องที่ดิน จังหวัดราชบุรี แม้ว่าดคี ความยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม ยังมิอาจชี้ชัดว่ามีการกระทำความผิดจริง แต่การแต่งตั้งบุคคลที่อยู่ในระหว่างคดีความเพื่อทำหน้ที่ในคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ สะท้อน ความไม่ไยดีต่อเสียงของประชาชนที่เลือกตั้งพวกท่านเข้าไปนั่งในสภาฯ และยังสะท้อนวุฒิภาวะทางความคิด รวมถึงความรับผิดชอบทางการเมืองที่ต่ำมาก ทั้งผู้ถูกแต่งตั้งซึ่งควรจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการไม่รับ ตำแหน่งและผู้แต่งตั้ง

พฤติการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในสภาฯครั้งนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของผู้ตำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างชัดเจน

ในฐานะประชาชนผู้มีส่วนได้เสียต่อทุกการตัดสินใจของนักการเมืองข้าพเจ้าขอยืนยันอีกครั้งว่า ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งนางสาวปารีณา ไกรคุปต์และขอให้สภาฯโปรดทบทวนการตัดสินใจในครั้งนี้ เพื่อกอบกู้ความเชื่อมั่นทางการมืองของประชาชนต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกลับคืนมา

ขอแสดงความนับถือ

นางทิชา ณ นคร