มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 9,576 ราย

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๑) ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้นจํานวน ๙,๕๗๖ ราย

คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมด พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จํานวน ๙,๕๗๖ ราย