คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการใช้เงินราชการลับฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใช้เงินราชการลับ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงใน เว็บไซต์

โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใช้เงินราชการลับของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๙ เนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้มีการบังคับใช้ระเบียบดังกล่าว

Loading...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ (๖) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงได้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใช้เงินราชการลับของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใช้เงินราชการลับของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๙

ประกาศณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
พลเอก ชนะทัพ อินทามระ
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน