มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 3 ราย

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ลงในเว็บไซต์เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 3 ราย ดังนี้

Loading...
  1. น ายสุเมธ รอยกุลเจริญ ป ระธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง รองประธานศาลปกครองสูงสุด
  2. นางมณีวรรณ พรหมน้อย ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด
  3. นางสิริกาญจน์ พานพิทักษ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี