โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ประธานและกรรมการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจำนวน 4 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ลงใน เว็บไซต์ เมื่อ 13 ก.ค.2563

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (9 กุมภาพันธ์ 2559) เห็นชอบการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวม 5 คน ประกอบด้วย นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ เป็นประธานกรรมการ นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา พลตำรวจเอก จรัมพร สุระมณี พลเอก ชัยรัตน์ ชีระพันธุ์ และนายอนุสิษฐ คุณากร เป็นกรรมการ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559ต่อมา พลเอก ชัยรัตน์ ชีระพันธุ์ ได้ลาออก จากตำแหน่ง และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชาติชาย สุทธิกลม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นั้น

โดยที่ นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ ประธานกรรมการ นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา พลตำรวจเอกจรัมพร สุระมณี และนายอนุสิษฐ คุณากร กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวม ๔ คน ดังนี้

  1. นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
  2. นายพิทยา บุญชู กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
  3. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
  4. พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามที่เสนอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตร