ประกาศด่วน ‘ม.สวนสุนันทา’ ปิดการเรียนการสอน 25 พ.ย. หนีม็อบคณะราษฎร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ออกประกาศเรื่องเรื่อง ปิดมหาวิทยาลัยและงดการเรียนการสอน

ประกาศดังกล่าวระบุว่า ตามที่มีการชุมนุมสาธารณะขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้มีการกำหนดพื้นที่ชุมนุมในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา ในวันที่25พฤศจิกายน 2563 นั้น

เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 (1) แห่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้ปิดมหาวิทยาลัยและงดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563