‘จักษ์-ดร.กปปส.’ ทิ้ง ‘ลุงกำนัน’ ไขก๊อกพ้น รวมพลังประชาชาติไทย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย มีคณะกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย จํานวน ๗ คน นั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทยได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีนายจักษ์ พันธ์ชูเพชร ลาออกจากสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทยและกรรมการบริหาร พรรครวมพลังประชาชาติไทยตามหนังสือลาออก ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยนายทะเบียน สมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทยได้รับทราบการลาออกดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ทําให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง และทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว

ตามข้อบังคับพรรครวมพลังประชาชาติไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) และข้อ ๕๓ วรรคหนึ่ง (๒) ดังนั้น จึงทําให้มีคณะกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทยคงเหลือ จํานวนทั้งสิ้น ๖ คน ดังนี้

๑. นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง หัวหน้าพรรค
๒. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขาธิการพรรค
๓. นางสาวจุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ เหรัญญิกพรรค
๔. นายธันย์ธรณ์เทพ แย้มอุทัย นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๕. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการบริหารพรรค
๖. นายดนุช ตันเทอดทิตย์ กรรมการบริหารพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
นายทะเบียนพรรคการเมือง

'จักษ์-ดร.กปปส.' ทิ้ง 'ลุงกำนัน' ไขก๊อกพ้น รวมพลังประชาชาติไทย 1