‘สงขลา’ จัดใหญ่ ‘นวัตกรรมยางพารา’ โชว์สุดยอดงานวิจัยสร้างรายได้14-16ก.ย.นี้

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา เป็นเมืองแห่งยางพารา ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกยางพาราเป็นรายได้หลัก และทางรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ปัญหายางพาราอย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้ทำสวนยาง นอกจากนี้ยังมีการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด โดยมีการบรรจุแผนงานเพื่อส่งเสริมการเกษตรด้านยางพารามา 4-5 ปีแล้ว โดยในปี 2561 มีการจัดทำโครงการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น การนำร่องให้เกษตรกรปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสาน พร้อมนำงานวิจัยของสถาบันการศึกษาในพื้นที่อย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มุ่งนำนวัตกรรมด้านยางพารามาเผยแพร่สู่สาธารณะ เช่น ถุงมือยาง , ยางรองส้นเท้าเพื่อสุขภาพ เป็นต้น ดังจะได้เห็นผลจาก Rubber City ซึ่งสามารถสร้างรายได้ และเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

จังหวัดสงขลา จึงได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดงาน “นวัตกรรมยางพาราไทย” Thailand Rubber Innovation Expo 2018 “Rubber is life : ยางคือชีวิต” ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างโอกาสทางด้านการตลาดให้ผู้ประกอบการ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนและเปิดช่องทางด้านการตลาดของยางพาราในจังหวัดสงขลา สามารถเชื่อมโยงตลาดกลางยางพาราทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีนักลงทุนชาวจีน และอีกหลายประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ ในวันเปิดงานวันที่ 14 กันยายน 2561 ได้รับเกียรติจากนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินทางเป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายรัฐกับยางพาราแบบยั่งยืน” ขณะเดียวกันยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับยางพาราตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง มาร่วมให้ความรู้อีกด้วย

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมยางพารา รวมทั้ง 10 นวัตกรรมเด่นจากยางพารา เช่น เทคโนโลยีวัสดุปูเคลือบสระน้ำจากยางพารา , ถนนยางพารา , แผ่นปูพื้นยางพารา , หุ่นตังกวน สำหรับช่วยชีวิต CPR , ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก ฯลฯ , การประกวด “ Idea Challenge on Rubber Innovation , กิจกรรมการสาธิตการแปรรูปยางพาราและนิทรรศการมีชีวิต (ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง) เป็นต้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว

'สงขลา' จัดใหญ่ 'นวัตกรรมยางพารา' โชว์สุดยอดงานวิจัยสร้างรายได้14-16ก.ย.นี้ 1