รมว.วธ.ตรวจเยี่ยมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เตรียมดันขึ้นบัญชีมรดกโลกต้นปี62

ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาศักยภาพอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และจัดทำข้อมูลประกอบการเสนออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เข้าสู่บัญชีมรดกโลกของยูเนสโก โดยมี นายประทีป เพ็งตะโก รองอธิบดีกรมศิลปากร นายบรรทูล อิ่มสุขศรี วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอศรีเทพ หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ มีความโดดเด่นในฐานะเมืองยุคทวารวดีที่ยิ่งใหญ่ เมืองศรีเทพมีความเก่าแก่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อาจจะย้อนไปถึงช่วง 2500 ปี ถือว่าเป็นเมืองยุคทวารวดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นความเจริญก็สืบทอดมาสู่ยุคเขมร มีหลักฐานทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรม และประติมากรรม ดังนั้นเมืองศรีเทพ ที่กรมศิลปากรสำรวจขุดค้นจึงมีความเหมาะสมที่จะนำเสนอเข้าสู่บัญชีมรดกโลก ตอนนี้กรมศิลปากรได้มอบให้อุทยานฯ รวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกด้านวัฒนธรรม จากนั้นจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และนำเสนอยูเนสโกต่อไป คาดว่าการดำเนินงานทั้งหมดจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2562

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ คำว่า “ศรีเทพ” นั้นเป็นการอนุโลมตามพระวินิจฉัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย ที่ได้ทรงสันนิษฐานไว้ในคราวเสด็จตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ.2447 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ นับเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยปัจจุบัน เนื่องจากยังเป็นพื้นที่ที่ปรากฏร่องรอยหลักฐานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของมนุษย์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดีและเขมรตามลำดับ ซึ่งรวมระยะเวลาที่มีความเจริญรุ่งเรืองถึงกว่า 800 ปี ก่อนที่จะถูกทิ้งร้างไปด้วยสาเหตุโรคระบาดร้ายแรงหรือปัญหาภัยแล้งประการใดประการหนึ่งหรือทั้งสองประการ ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 – ต้นพุทธศตวรรษที่ 19 อันเป็นช่วงก่อนที่วัฒนธรรมสุโขทัยและอยุธยาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสัก และมีการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องมาจนเท่าถึงปัจจุบัน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพในปัจจุบัน ประกอบไปด้วยสองส่วนด้วยกัน ส่วนแรกเป็นพื้นที่ในส่วนเมืองโบราณศรีเทพ ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,889 ไร่ ส่วนที่สองเป็นพื้นที่เมืองนอกมีพื้นที่ประมาณ 1,589 ไร่