โปรดเกล้าฯพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 4,126 ราย

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรให้แก่ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จํานวน 4,126 ราย ดังนี้ คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมด