‘พรรคเศรษฐกิจใหม่’ เปลี่ยน กก.บห.ยกคณะ หลัง ‘มิ่งขวัญ’ ไขก๊อกพ้นหัวหน้าพรรค

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2562 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่ชุดใหม่ จํานวน ๑๐ คน นั้น

บัดนี้ พรรคเศรษฐกิจใหม่ได้มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณี นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้แจ้งการลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งพรรคเศรษฐกิจใหม่ได้รับทราบการลาออกเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะตามข้อบังคับพรรคเศรษฐกิจใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๒) และข้อ ๑๔ (๒)

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่เหลืออยู่พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะจํานวน ๙ คน ดังนี้

๑. นายสุภดิช อากาศฤกษ์ รองหัวหน้าพรรค
๒. นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล รองหัวหน้าพรรค
๓. นายเนติภูมิ ริยาพันธ์ รองหัวหน้าพรรค
๔. นายภาสกร เงินเจริญกุล เลขาธิการพรรค
๕. นายองอาจ วนามากสมบัติ รองเลขาธิการพรรค
๖. นางสาวปัทมาภรณ์ แสงดี เหรัญญิกพรรค
๗. นายอภิวัฒน์ อากาศฤกษ์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๘. นายประพันธ์ เอี่ยมศิริ โฆษกพรรค
๙. นายบุญเลิศ เหลียงกอบกิจ กรรมการบริหารอื่นของพรรค

อนึ่ง คณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะต้องอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่ชุดใหม่ ตามข้อบังคับพรรคเศรษฐกิจใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
นายทะเบียนพรรคการเมือง