ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง ‘พีระพันธุ์’ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๘๐/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ การเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้ง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง 'พีระพันธุ์' เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 1