‘สมรักษ์’ ได้เฮ ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศยกเลิกการล้มละลาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลายของจําเลยที่ 2 คดีหมายเลขแดงที่ ล.3053/2561 กองบังคับคดีล้มละลาย 3 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

โดยระบุว่า ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 21 ก.ย.2561 ว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของนายสมรักษ์ คําสิงห์ จําเลยที่ 2 ไว้เด็ดขาด เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2561 นั้น บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งยกเลิกการล้มละลายของนายสมรักษ์ คําสิงห์ จําเลยที่ 2 ตามมาตรา 135 (2) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.2562

ประกาศ ณ วันที่ 8 ม.ค.2563 ลงชื่อ ศุภสันต์ วรรณภิระ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

'สมรักษ์' ได้เฮ ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศยกเลิกการล้มละลาย 1