ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ‘กกต.’ ให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง พรรคพลังแผ่นดินทองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ลงใน เว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคพลังแผ่นดินทอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

พรรคพลังแผ่นดินทองต้องดำเนินการตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า พรรคพลังแผ่นดินทองไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ย่อมเป็นเหตุให้พรรคพลังแผ่นดินทองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคพลังแผ่นดินทองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ 'กกต.' ให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 1