‘ไพศาล’ แนะรัฐบาลชูนโยบาย 66-23 ยุติความขัดแย้งนับ 2 ทศวรรษ

26 สิงหาคม นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง โดยมีเนื้อหาดังนี้

รัฐบาล66

1. คาดหมายว่าสัปดาห์หน้า นายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งจากนั้นคณะรัฐมนตรีใหม่ก็จะเข้าถวายสัตย์ และรับหน้าที่ เดินหน้า รัฐบาลเศรษฐา

2. รัฐบาลเศรษฐา 1 เกิดขึ้นในสถานการณ์วิกฤติที่สุดของประเทศชาติและประชาชน ในสถานการณ์เช่นนี้ก็มีโอกาสที่ดีที่สุดแฝงอยู่ด้วย

สถานการณ์กำหนดหน้าที่ให้

-ด้านหนึ่งต้องใช้โอกาสที่ดีที่สุดนี้ เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน และ

-อีกด้านหนึ่งต้องเร่งแก้ไขวิกฤตทั่วด้าน อย่างมีประสิทธิผล

3. การก้าวข้ามความขัดแย้ง เดินหน้าประเทศไทยสามัคคีภายใน รับศึกใหญ่ภายนอก จะต้องรีบ ดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชาติ ยุติความขัดแย้ง20ปี ให้เร็วที่สุด โดยแนวทางนโยบาย 66/23 และ 63/25 ให้โอกาสทุกฝ่าย กลับคืนสู่สังคมและมาตุภูมิ เพื่อร่วมกัน สร้างสรรค์ชาติบ้านเมืองของเราสืบไป

4. ความมั่นคงปลอดภัย ของเอกราช อธิปไตย ผลประโยชน์แห่งชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ที่ทุกคนจะต้องร่วมกัน พิทักษ์รักษาไว้

ทุกฝ่ายจะต้องยุติ การขยายหรือสร้างความขัดแย้งในบ้านเมือง ในทันที