‘สนช.’ สอย ‘พีระศักดิ์-สมชาย’ หลุดกกต.-ไฟเขียว 5

12 ก.ค. 61 – ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาการให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จำนวน 7 คน ตามที่คณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กกต. ได้พิจารณาเสร็จแล้ว

ประกอบด้วย 1. นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 3. นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 4. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผวจ.หลายจังหวัด 5. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) 6. นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 7. นายปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพากษาศาลฎีกาโดยเป็นการประชุมลับ เพื่อให้ กมธ.ชี้แจงผลการตรวจสอบผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กกต.ทั้ง 7 คน ให้ที่ประชุม สนช.รับทราบ เพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจการลงมติ

ภายหลังการประชุมลับเป็นเวลานานเกือบ 3 ชั่วโมง ที่ประชุม สนช.ได้ให้สมาชิก สนช.กาบัตรลงคะแนนลับ จะให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 7 คนหรือไม่ โดยผู้ได้รับความเห็นชอบต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ สนช.ทั้งหมดที่มีอยู่ขณะนี้ 246 คน หรือ 123 เสียงขึ้นไป

ผลปรากฏว่า นายสันทัด ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 178 คะแนน ไม่เห็นชอบ 20 และงดออกเสียง 3
นายสมชายได้รับคะแนนเห็นชอบ 3 ไม่เห็นชอบ 193 งดออกเสียง 5 นายอิทธิพรได้รับคะแนนเห็นชอบ 186 ไม่เห็นชอบ 10 งดออกเสียง 5 ,นายพีระศักดิ์ ได้รับคะแนนเห็นชอบ 28 ไม่เห็นชอบ 168 งดออกเสียง 5 ,นายธวัชชัย ได้รับคะแนนเห็นชอบ 184 ไม่เห็นชอบ 12 งดออกเสียง 5

นายฉัตรไชย ได้รับคะแนนเห็นชอบ 184 ไม่เห็นชอบ 11 งดออกเสียง 6 และนายปกรณ์ได้รับคะแนนเห็นชอบ 185 ไม่เห็นชอบ 10 และงดออกเสียง 6 ,โดยนายสันทัด นายอิทธิพร นายธวัชชัย นายฉัตรไชย และนายปกรณ์ ได้รับคะแนนเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิก สนช. ที่มีอยู่ 246 คน หรือ 123 เสียงขึ้นไป ถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง กกต.

ขณะที่ นายสมชายและนายพีระศักดิ์ ได้รับคะแนนเห็นชอบน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน สนช.ที่มีอยู่ ถือว่าไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง กกต.